Činnost HSPO

 

Hornická společnost podkrušnohorské oblasti z.s. (dále jen HSPO) je dobrovolná, nepolitická zájmová organizace, která je samostatnou právnickou osobou. Členství ve společnosti může být individuální, kolektivní a firemní.

Program společnosti je zaměřen na získávání a rozšiřování poznatků z oblasti těžební činnosti prováděné hornickým způsobem, zejména v problematice důlní techniky a zařízení, technologií dobývání a úpravy nerostných surovin, geologii. Dále na rekultivační práce, zahlazování důlní činnosti, vývoji čistých technologií užití uhlí.

HSPO se zaměřuje na rozvoj a propagaci tvůrčích poznatků vědeckých, technických a ekonomických v širokém spektru těžební činnosti v Evropě. Z tohoto důvodu organizuje pracovní cesty na lomové provozy, kamenolomy, výrobny energií v Evropě.

Účastníci pracovní cesty konzultují např. řešen geotechnických problémů na hnědouhelných lomech, postup při sanačních a rekultivačních pracích po ukončení hornické činnosti v dané společnosti. Pracovní cesty byly zaměřeny i na řešení báňské problematiky hlubinné těžby uhlí. V současné době je zájem zaměřen na dobývání lomového kamene, odborné semináře a související právní normy. Ohledně právních norem HSPO spolupracuje s Těžební unií

Společnost ve svém programu realizuje úzkou spolupráci s ostatními hornickými spolky v České republice, členy Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky. Úzkou spolupráci realizuje společnost také v zahraničí, např. s Evropským sdružením hornických a hutnických spolků. V Polsku úzce spolupracuje HSPO se Stowarzyszeniem Inžinierów i Techników Gornictwa v Belchatówie.

Dalším stěžejním bodem činnosti je péče o rozvoj a zachování hornických tradic. Společnost o svých aktivitách informuje na webových stránkách. Dle tématu jsou informace z pracovních cest a seminářů uváděny v odborných časopisech.

HSPO připravila vydání publikace Profesní výrazivo na vybraných pracovištích. Publikace je zaměřena na profesní mluvu, která je specifická při hornické činnosti