Činnost HSPO

 

Hornická společnost podkrušnohorské oblasti Most

 

          Hornická společnost podkrušnohorské oblasti je dobrovolná nepolitická zájmová organizace, která je samostatnou právnickou osobou. Členství ve společnosti může být individuální, kolektivní a firemní. Program je zaměřen na získávání a rozšiřování poznatků z oblasti hornické činnosti, zejména v problematice důlní techniky a zařízení, technologií dobývání a úpravy nerostných surovin, rekultivace a zahlazování důlní činnosti, marketingu a obchodu, čistých technologií užití uhlí (tzv. clean coal technology), geologii, dále na rozvoj a propagaci tvůrčích poznatků vědeckých, technických a ekonomických v širokém spektru hornické činnosti. Společnost organizuje odborné semináře a pracovní cesty se zaměřením na uvedenou problematiku a usiluje o zachování a rozvoj hornických tradic.

   V osmdesátých létech existovala krajská organizace Vědeckotechnické společnosti, hornická sekce Severočeského kraje, podobně jako v ostatních krajích tehdejší ČSSR, která sdružovala 32 závodních poboček v kraji. Jejími předsedy byli: Ing. Josef Drobný, CSc. a od r. 1985 Ing. Jan Žďárský, CSc. Činnost byla ukončena v červnu 1991.

    Závěrečná hodnotící konference krajské organizace VTS, hornické sekce Severočeského kraje se konala dne 5. června 1991, zároveň jako ustavující konference Oblastního sdružení poboček Hornické společnosti v souladu se stanovami a registrací celorepublikové organizace Hornické společnosti České republiky na MV ČR dne 7. 5. 1990. Mimo pobočky VTS Severočeského kraje se na konferenci přihlásila ke spolupráci také závodní pobočka VTS Palivového kombinátu, s.p. Vřesová bez změny názvu a registrace u Hornické společnosti ČR. Jednání se zúčastnili rovněž představitelé Hornické společnosti ČR, a to předseda Ing. J. Němec, DrSc. a tajemník Ing. Peprný. Byl zvolen výbor ve složení Ing. Kotyk, Ing. Majer, Ing. Romportl, Ing. Šafner (Sokolov) a předseda Ing. Žďárský, CSc., náhradnice p. g. Levá.

Od 23. září 1991 Ing. Šafnera nahradil Ing. Fraus, CSc. jako místopředseda. 23. 6. 1993 byl na vlastní žádost z funkce hospodáře uvolněn Ing. Majer a převzal ji Ing. Romportl. V uvedeném složení výbor pracoval za potřebné účasti předsedů poboček po celou dobu, až do provedení transformace Oblastního sdružení poboček HS v roce 1995. V současné době vedení společnosti pracuje ve složení: Ing. František Fraus, CSc. – předseda, Ing. Antonín Dymák, Jaroslava Šťovíčková, Ing. Jaromír Fultner, Ing. Jaroslav Bažant, Ing. Zdeněk Brázda, Ing. Lubomír Chytka, Ph.D., Ing. Edgar Majer a Ing. Lenka Vaidišová – členové revizní komise.

    Úkolem Oblastního sdružení poboček Hornické společnosti bylo vytváření aktivit, servisu pro pobočky a koordinace práce poboček. Podle Stanov však výbor sdružení neměl pravomoc přijímat členy. To přináleželo jenom pobočkám. Při úbytku závodních poboček bylo nutno v polovině devadesátých let umožnit individuální členství těm, kteří o to projevili zájem. Návrh transformace předložil předseda ve výboru a po odsouhlasení a schválení Českým výborem Hornické společnosti v Praze na Novotného lávce od 24. 4. 2005 byla společnost zaregistrována v souladu se stanovami, jako subjekt s pravomocí přijímat členy. Zároveň byl změněn název na Hornickou společnost podkrušnohorské oblasti.

Celostátní Hornická společnost České republiky začala působit na základě registrace Stanov na Ministerstvu vnitra ČR ze dne 7. 5. 1990.

     Podařilo se vyřešit základní legislativní formality jak v celostátním měřítku, tak v oblastech Podkrušnohoří, severní Moravě-Ostravě, středních Čechách i v dalších hornických oblastech. V r. 1994 z Hornické společnosti České republiky vystoupila nejsilnější oblastní organizace severní Moravy. Poslední řádná celostátní konference Hornické společnosti se konala v r.1992. Za pozitivní lze v této situaci považovat skutečnost, že dlouhodobě byla úspěšná organizována na Novotného lávce činnost „Klubu seniorů“.

    Hornická společnost podkrušnohorské oblasti ve svém programu realizuje úzkou spolupráci s ostatními hornickými spolky v České republice a v zahraničí. Je zakládajícím členem Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, člena Federace evropských hornických a hutnických spolků. Spolupracuje také se zahraničními spolky a společnostmi, jako jsou Bergmanns-, Kanappenu. hüttenm. Vereine e.V. Landesverband Bayern a dalšími v Regensburgu a Bayreuthu.

Hornická společnost podkrušnohorské oblasti aktivně organizuje řadu akcí, každoročně pořádá odborné semináře s tematikou báňské technologie, báňské legislativy, ekologické problematiky, energetické politiky ČR apod. Je spoluorganizátorem konference Hnědé uhlí. Pro své členy a odborníky z oblasti hornické činnosti pořádá každoročně pracovní cestu. Byla tak navštívena většina evropských hnědouhelných revírů, například Puertollano ve Španělsku, rýnský revír, středoněmecký a lužický revír ve Spolkové republice Německo, polský revír Belchatów, a jiné revíry v Evropě i na Balkáně.

     V činnosti společnosti významně pomáhá podpora Severočeských dolů a.s. Chomutov a VÚHU a.s. Most, ale rovněž Mostecká uhelná společnost a.s. a další společnosti se o její činnost zajímají. Společnost o svých aktivitách pravidelně informuje v časopisech Uhlí Rudy Geologický průzkum, Zpravodaji Hnědé uhlí (VÚHU a.s. Most), Hornických listech (Severočeské doly, a.s.), Důlních novinách (MUS a.s. Most). K pořádaným seminářům jsou vydávány sborníky přednášek.

Ing. František Fraus, CSc.

předseda Hornické společnosti

podkrušnohorské oblasti Most

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist