Dokumenty

 

STANOVY SPOLKU

Hornická společnost podkrušnohorské oblasti

I.

Název

Název Hornická společnost podkrušnohorské oblasti se s ohledem na § 216 zákona
č. 89/2012 Sb. mění na Hornická společnost podkrušnohorské oblasti, z.s./zapsaný spolek (dále jen „Spolek“). Název Spolku je:

Hornická společnost podkrušnohorské oblasti, z.s./zapsaný spolek“.

 

II.

Sídlo

Adresa sídla:  5.května 213/4

                        Pražské Předměstí

                        418 01 Bílina

III.

Stanovy

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito Stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

 

IV.

Poslání Spolku

Posláním Spolku je zejména:

·         sdružovat profesionály a příznivce oboru,

·         rozšiřovat nejnovější vědeckotechnické poznatky,

·         seznamovat s novými vývojovými trendy a metodami v oboru,

·         spolupracovat s organizacemi a institucemi, působícími v oboru v ČR i v zahraničí,

·         podílet se na zachování a rozvíjení hornických tradic,

·         podpora a propagace hornického života a tématiky,

·         podpora ochrany hornických památek a kulturních hodnot,

·         pořádání a spolupořádání společenských, kulturních a jiných akcí se zaměřením na hornictví.

V.

Hlavní činnost Spolku

1.     Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. IV. těchto Stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.

2.     Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle čl. IX těchto Stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. VI. těchto Stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku nepřesáhnou náklady.

3.     Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:

·         soustřeďování a poskytování informací uvnitř i vně Spolku,

·         pořádání přednášek, diskuzí, seminářů, konferencí, společenských, kulturních a jiných akcí, týkajících se                         hornické tématiky,

·         organizování osvětových akcí, kampaní a jiných aktivit za účelem dosažení cílů předchozího bodu,

·         osvětová činnost (vydávání letáků, publikací a jiných tiskovin) s hornickou tématikou,

·         účast v jednáních s volenými, státními i správními orgány a ostatními subjekty, v záležitostech dle předchozích                 bodů,

·         udržování a rozvíjení hornických tradic.

Další formy a konkretizaci hlavní činnosti stanoví Členská schůze.

 

VI.

Vedlejší činnost Spolku

Spolek může vykonávat i hospodářské, či jiné vedlejší výdělečné činnosti, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. V. těchto Stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

 

VII.

Členství

1.     Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy
a státní příslušnosti.

2.     Členem spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.

3.     Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

4.     Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí Členské schůze o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být           podána v písemné formě.

5.     Členská schůze může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele           o členství by bylo, nebo mohlo být, ohroženo řádné plnění poslání spolku.

6.     Členství ve spolku je individuální nebo čestné.

7.     Čestné členství může být uděleno pouze osobě, jež se významně zasloužila o činnost Spolku.

8.     O udělení čestného členství rozhoduje Členské schůze. Se zánikem individuálního členství zaniká i čestné členství.

9.     Členství ve spolku zaniká :

·         dobrovolným vystoupením člena; členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství Výboru             Spolku, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak,

·         úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého,

·         vyloučením člena; členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi,               není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Členská schůze má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje                     poslání Spolku dle čl. IV těchto Stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. IX. těchto Stanov,

·         zánikem spolku,

·         rozhodnutím Členské schůze o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 zákona

          č. 89/2012 Sb. v platném znění.

10.   Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

 

VIII.

Práva a povinnosti člena

1.     Každý člen Spolku má právo:

·         podílet se na činnosti Spolku,

·         být pravidelně informován o dění ve Spolku,

·         podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku,

·         obdržet odpověď na své podání v přiměřené době,

·         volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů Spolku,

·         žádat o výpis ze seznamu členů dle čl. X. Stanov.

2.     Každý člen Spolku má povinnost:

·         platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne Členská schůze,

·         chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku,

·         dodržovat Stanovy Spolku,

·         aktivně se podílet na činnosti Spolku,

·         pravidelně se informovat o dění ve Spolku.

 

IX.

Členské příspěvky

1.     Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí Členská schůze.

2.     Členský příspěvek za čestné členství se nehradí.

3.     Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či             snížení rozhoduje Členská schůze.

4.     Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje Výbor Spolku.

 

X.

Seznam členů

1.     Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:

Fyzické osoby                                   Právnické osoby

Jméno a příjmení:                             Název:

Bydliště:                                           Sídlo:

Datum narození:                               IČ:

Tel. č./ email:                                   DIČ:

Tel. č./ email:

Osoba jednající jménem člena ve Spolku:

2.     Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí Výbor Spolku. Výbor provede zápis nového člena do seznamu členů ve           lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výbor provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.

3.     Výbor je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.

4.     Seznam členů je neveřejný.

 

XI.

Orgány Spolku

1.     Organizační strukturu Spolku tvoří:

·         Členská schůze

·         Výbor

·         Předseda

·         Místopředseda

·         Jednatel

·         Hospodář

·         Kontrolní komise

2.     Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu,              mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání Členské schůze. Členství ve volených                  orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku dle čl. VII. odst. 9 Spolku, uplynutím funkčního období, nebo                       odvoláním člena voleného orgánu Členskou schůzí.

 

XII.

Členská schůze

1.     Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku.

2.     Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující          kalendářní rok, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní              důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:

·         určit hlavní zaměření činností Spolku,

·         rozhodovat o změně Stanov,

·         schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané Výborem,

·         rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti,

·         schvalovat výsledek hospodaření Spolku,

·         volit členy Výboru,

·         volit členy Kontrolní komise,

·         jmenovat likvidátora při zániku Spolku,

·         hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů,

·         rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku,

·         rozhodnout o přeměně Spolku.

3.     Členská schůze je svolávána Výborem podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po           vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku.

4.     Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána mimořádná Členská schůze. Výbor je                povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení písemné žádosti, která musí               obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné Členské schůze. Nesvolá-li Výbor zasedání Členské schůze do             třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady                   spolku sám.

5.     Právo zúčastnit se Členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové Spolku. Každý člen                   Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku. Požaduje-li člen na zasedání               sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu,              nelze mu je poskytnout.

6.     Pozvánka na Členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně patnáct dní před jejím          konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané                zasedání členské schůze lze ze závažných důvodů odvolat nebo odložit.

7.     Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu.

8.     Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. Usnesení Členská                       schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.

9.     Pokud není přítomna nadpoloviční většina všech členů, odloží se zahájení Členské schůze o 30 min. Pokud je při            odloženém zahájení přítomna nejméně 1/3 všech členů, může být Členská schůze zahájena. Usnesení Členská                  schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.

10.   Pokud nebude ani po 30 minutách přítomna nejméně 1/3 všech členů, pak Výbor svolá novou Členskou schůzi do            30 kalendářních dní od předchozí.

11.   Je-li některý člen Spolku zároveň čestným členem, nepřísluší mu za čestné členství hlas navíc.

12.   Jednání Členské schůze řídí předsedající schůze, kterého Výbor navrhne na začátku zasedání. Zasedání se řídí                   programem tak, jak bylo obsažen v pozvánce. Členská schůze však může Výborem navržený program pozměnit.

13.   Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné,               vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo           zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl            zápis vyhotoven.

 

XIII.

Výbor

1.     Výbor je statutárním orgánem Spolku.

2.     Výbor je kolektivním orgánem tvořeným nejméně 5 členy Výboru.

3.     Výbor řídí činnost Spolku v souladu se Stanovami a vnitřními směrnicemi spolku
i usneseními Členské schůze po celé své funkční období.

4.     Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání Spolku.

5.     Výbor vede a řídí práci Spolku v období mezi Členskými schůzemi, dohlíží
na dodržování Stanov, pečuje o rozvoj Spolku.

6.     Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí
a loajalitou.

7.     Do působnosti Výboru náleží:

·         svolávat Členskou schůzi,

·         přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci Spolku,

·         posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy Členské schůzi,

·         dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Spolku,

·         přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,

·         rozhodovat o odkladu splatnosti členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,

·         rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,

·         schvalovat interní organizační normy Spolku,

·         volit ze svého středu předsedu společnosti, místopředsedu, jednatele a hospodáře,

·         kooptovat náhradní členy výboru do nejbližšího zasedání členské schůze.

 

XIV.

Předseda

1.     Předseda naplňuje rozhodnutí Výboru a zastupuje Spolek navenek, jedná jeho jménem
a rozhoduje o běžných záležitostech Spolku.

2.     Předsedu volí zvolení členové Výboru ze svého středu na prvním jednání Výboru
po zvolení členů výboru Členskou schůzí.

3.     Rozsah pravomocí předsedy stanoví Výbor.

4.     Předseda připravuje podklady pro jednání Výboru.

5.     Předseda je členem Výboru.

 

XV.

Místopředseda

1.     Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.

2.     Místopředsedu volí zvolení členové Výboru ze svého středu na prvním jednání Výboru po zvolení členů Výboru               Členskou schůzí.

3.     Místopředseda je členem Výboru.

 

XVI.

Jednatel

1.     Jednatel je odpovědný za plnění rozhodnutí Výboru a plynulý chod Spolku.

2.   Jednatele volí zvolení členové Výboru ze svého středu na prvním jednání Výboru po zvolení členů Výboru                        Členskou schůzí.

3.     Rozsah pravomocí Jednatele stanoví Výbor.

4.     Jednatel je členem Výboru.

 

XVII.

Hospodář

1.     Hospodář je odpovědný Výboru sdružení za vedení hospodaření, pokud sdružení nakládá s finančními prostředky.

2.     Hospodáře volí zvolení členové Výboru ze svého středu na prvním jednání Výboru po zvolení členů Výboru                     Členskou schůzí.

3.     Hospodář je členem Výboru.

 

XVIII.

Kontrolní komise

1.     Kontrolní komisi volí Členská schůze.

2.     Kontrolní komise tvoří tři zvolení členové spolku.

3.     Předsedu, který koordinuje činnost Kontrolní komise, volí ze svého středu členové Kontrolní komise na prvním               jednání komise po zvolení členů komise Členskou schůzí.

4.     Úkoly Kontrolní komise stanoví Členská schůze.

5.     Kontrolní komise je odpovědná Členské schůzi.

6.     Členem Kontrolní komise nemůže být člen Výboru.

 

XIX.

Majetek a hospodaření Spolku

1.    Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a                      odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může              dále v rozsahu těchto Stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle čl.          VI. těchto Stanov.

2.     Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k          financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku. Prostředky dále možno použít úhradě                  nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti Spolku.

3.     Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro          členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z            tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle Stanov, či sjednaná na základě platných smluv.

4.     Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání Spolku.

5.     Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle ustanovení těchto             Stanov a vnitřních předpisů Spolku.

6.     Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití               majetku ve prospěch Spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je                správou majetku Spolku pověřen.

7.     Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Členskou schůzí.

8.     Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích            Spolku.

 

XX.

Zánik a likvidace Spolku

1.     Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze nebo z jiného důvodu               stanoveného zákonem.

2.     Při zániku Spolku Členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví
        do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku              všem členům Spolku.

3.     Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního            zůstatku, který schválí Členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor            povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Členská schůze předchozí návrh zamítla.

4.     Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

 

XXI.

Závěrečná ustanovení

1.     Znění těchto Stanov bylo schváleno Členskou schůzí Spolku konanou dne 29. dubna 2015 v Mostě, jejíž konání je           potvrzeno zápisem ze dne 30. dubna 2015.

2.     Znění těchto Stanov je účinné od okamžiku zapsání u rejstříkového soudu.

 

 

Za správnost znění Stanov schválených členskou schůzí Hornické společnosti podkrušnohorské oblasti:

 

Ing. Ladislav Vilímek, předseda

Ing. Ivan Bílý, jednatel