Historie HSPO

 

Historie vzniku HSPO

   V osmdesátých létech existovala krajská organizace Vědeckotechnické společnosti, hornická sekce Severočeského kraje, podobně jako v ostatních krajích tehdejší ČSSR, která sdružovala 32 závodních poboček v kraji. Jejími předsedy byli: Ing. Josef Drobný, CSc. a od r. 1985 Ing. Jan Žďárský, CSc. Činnost byla ukončena v červnu 1991.

     Závěrečná hodnotící konference krajské organizace VTS, hornické sekce Severočeského kraje se konala dne 5. června 1991, zároveň jako ustavující konference Oblastního sdružení poboček Hornické společnosti v souladu se stanovami a registrací celorepublikové organizace Hornické společnosti České republiky na MV ČR dne 7. 5. 1990. Mimo pobočky VTS Severočeského kraje se na konferenci přihlásila ke spolupráci také závodní pobočka VTS Palivového kombinátu, s.p. Vřesová bez změny názvu a registrace u Hornické společnosti ČR. Jednání se zúčastnili rovněž představitelé Hornické společnosti ČR, a to předseda Ing. J. Němec, DrSc. a tajemník Ing. Peprný. Byl zvolen výbor ve složení Ing. Kotyk, Ing. Majer, Ing. Romportl, Ing. Šafner (Sokolov) a předseda Ing. Žďárský, CSc., náhradnice p. g. Levá.

     Od 23. září 1991 Ing. Šafnera nahradil Ing. Fraus, CSc. jako místopředseda. 23. 6. 1993 byl na vlastní žádost z funkce hospodáře uvolněn Ing. Majer a převzal ji Ing. Romportl. V uvedeném složení výbor pracoval za potřebné účasti předsedů poboček po celou dobu, až do provedení transformace Oblastního sdružení poboček HS v roce 1995.

     Úkolem Oblastního sdružení poboček Hornické společnosti bylo vytváření aktivit, servisu pro pobočky a koordinace práce poboček. Podle Stanov však výbor sdružení neměl pravomoc přijímat členy. To přináleželo jenom pobočkám. Při úbytku závodních poboček bylo nutno v polovině devadesátých let umožnit individuální členství těm, kteří o to projevili zájem. Návrh transformace předložil předseda ve výboru a po odsouhlasení a schválení Českým výborem Hornické společnosti v Praze na Novotného lávce od 24. 4. 2005 byla společnost zaregistrována v souladu se stanovami, jako subjekt s pravomocí přijímat členy. Zároveň byl změněn název na Hornickou společnost podkrušnohorské oblasti.

    Celostátní Hornická společnost České republiky začala působit na základě registrace Stanov na Ministerstvu vnitra ČR ze dne 7. 5. 1990.

      Podařilo se vyřešit základní legislativní formality jak v celostátním měřítku, tak v oblastech Podkrušnohoří, severní Moravě-Ostravě, středních Čechách i v dalších hornických oblastech. V r. 1994 z Hornické společnosti České republiky vystoupila nejsilnější oblastní organizace severní Moravy. Poslední řádná celostátní konference Hornické společnosti se konala v r.1992.

    Hornická společnost podkrušnohorské oblasti ve svém programu realizuje úzkou spolupráci s ostatními hornickými spolky v České republice a v zahraničí. Je zakládajícím členem Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, člena Federace evropských hornických a hutnických spolků. Spolupracovala také se zahraničními spolky a společnostmi, jako jsou Bergmanns-, Kanappenu. hüttenm. Vereine e.V. Landesverband Bayern a dalšími v Regensburgu a Bayreuthu.

    Hornická společnost podkrušnohorské oblasti aktivně organizuje řadu akcí, každoročně pořádá odborné semináře s tematikou báňské technologie, báňské legislativy, ekologické problematiky, energetické politiky ČR apod. Byla spoluorganizátorem konference Hnědé uhlí. Pro své členy a odborníky z oblasti hornické činnosti pořádala (mimo roků 2020 2021) každoročně pracovní cestu. Byla tak navštívena většina evropských hnědouhelných revírů, například Puertollano ve Španělsku, rýnský revír, středoněmecký a lužický revír ve Spolkové republice Německo, polský revír Belchatów, a jiné revíry v Evropě i na Balkáně.

     V činnosti společnosti významně pomáhá podpora Severočeských dolů a.s. Chomutov, VÚHU a.s. Most a dalších sponzorů.