O společnosti

Hornická společnost podkrušnohorské oblasti, z.s.

je dobrovolná nepolitická zájmová organizace, která je samostatnou právnickou osobou.
Program společnosti je zaměřen na získávání poznatků z oblasti hornické činnosti zejména v problematice důlní techniky a zařízení, technologie dobývání a úpravy nerostných surovin, rekultivace a zahlazování důlní činnosti, geologii. Společnost organizuje odborné semináře a pracovní cesty se zaměřením na uvedenou problematiku. Dále usiluje o zachování a rozvoj hornických tradic, pořádá exkurze po hornických památkách.
Je iniciátorem vzniku Sdružení hornických a hutnických spolků ČR a jeho zakládajícím členem.
Členství ve společnosti může být individuální, kolektivní a firemní. V současné době umožňuje všem, kteří projeví zájem, stát se členy společnosti.
Program společnosti je především zaměřen na aktivity, které mají přispět k rozšíření všeobecného báňského technického, obchodního i environmentálního přehledu a předávání zkušeností z této činnosti.
Spolupracujeme při rozvoji a propagaci tvůrčích poznatků v širokém spektru hornické činnosti a při organizování hornických tradic především v oblasti hnědouhelného hornictví.
Chceme vybudovat společnost, která bude mít autoritu nejen u nás, ale také v zahraničí a přiblížit se tak úrovni, která je u těchto organizací obvyklá ve vyspělé Evropě.
Stanovy HSPO jsou v naskenované podobě dostupné ZDE
Chcete se stát součástí spolku? Vyplňte přihlášku a zašlete ji v elektronické podobě na e-mail společnosti.

Historie vzniku HSPO

V osmdesátých létech existovala krajská organizace Vědeckotechnické společnosti, hornická sekce Severočeského kraje, podobně jako v ostatních krajích tehdejší ČSSR, která sdružovala 32 závodních poboček v kraji. Jejími předsedy byli: Ing. Josef Drobný, CSc. a od r. 1985 Ing. Jan Žďárský, CSc. Činnost byla ukončena v červnu 1991.
Závěrečná hodnotící konference krajské organizace VTS, hornické sekce Severočeského kraje se konala dne 5. června 1991, zároveň jako ustavující konference Oblastního sdružení poboček Hornické společnosti v souladu se stanovami a registrací celorepublikové organizace Hornické společnosti České republiky na MV ČR dne 7. 5. 1990. Mimo pobočky VTS Severočeského kraje se na konferenci přihlásila ke spolupráci také závodní pobočka VTS Palivového kombinátu, s.p. Vřesová bez změny názvu a registrace u Hornické společnosti ČR. Jednání se zúčastnili rovněž představitelé Hornické společnosti ČR, a to předseda Ing. J. Němec, DrSc. a tajemník Ing. Peprný. Byl zvolen výbor ve složení Ing. Kotyk, Ing. Majer, Ing. Romportl, Ing. Šafner (Sokolov) a předseda Ing. Žďárský, CSc., náhradnice p. g. Levá.
Od 23. září 1991 Ing. Šafnera nahradil Ing. Fraus, CSc. jako místopředseda. 23. 6. 1993 byl na vlastní žádost z funkce hospodáře uvolněn Ing. Majer a převzal ji Ing. Romportl. V uvedeném složení výbor pracoval za potřebné účasti předsedů poboček po celou dobu, až do provedení transformace Oblastního sdružení poboček HS v roce 1995.
Úkolem Oblastního sdružení poboček Hornické společnosti bylo vytváření aktivit, servisu pro pobočky a koordinace práce poboček. Podle Stanov však výbor sdružení neměl pravomoc přijímat členy. To přináleželo jenom pobočkám. Při úbytku závodních poboček bylo nutno v polovině devadesátých let umožnit individuální členství těm, kteří o to projevili zájem. Návrh transformace předložil předseda ve výboru a po odsouhlasení a schválení Českým výborem Hornické společnosti v Praze na Novotného lávce od 24. 4. 2005 byla společnost zaregistrována v souladu se stanovami, jako subjekt s pravomocí přijímat členy. Zároveň byl změněn název na Hornickou společnost podkrušnohorské oblasti.
Celostátní Hornická společnost České republiky začala působit na základě registrace Stanov na Ministerstvu vnitra ČR ze dne 7. 5. 1990.
Podařilo se vyřešit základní legislativní formality jak v celostátním měřítku, tak v oblastech Podkrušnohoří, severní Moravě-Ostravě, středních Čechách i v dalších hornických oblastech. V r. 1994 z Hornické společnosti České republiky vystoupila nejsilnější oblastní organizace severní Moravy. Poslední řádná celostátní konference Hornické společnosti se konala v r.1992.
Hornická společnost podkrušnohorské oblasti ve svém programu realizuje úzkou spolupráci s ostatními hornickými spolky v České republice a v zahraničí. Je zakládajícím členem Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, člena Federace evropských hornických a hutnických spolků. Spolupracovala také se zahraničními spolky a společnostmi, jako jsou Bergmanns-, Kanappenu. hüttenm. Vereine e.V. Landesverband Bayern a dalšími v Regensburgu a Bayreuthu.
Hornická společnost podkrušnohorské oblasti aktivně organizuje řadu akcí, každoročně pořádá odborné semináře s tematikou báňské technologie, báňské legislativy, ekologické problematiky, energetické politiky ČR apod. Byla spoluorganizátorem konference Hnědé uhlí. Pro své členy a odborníky z oblasti hornické činnosti pořádala (mimo roků 2020 2021) každoročně pracovní cestu. Byla tak navštívena většina evropských hnědouhelných revírů, například Puertollano ve Španělsku, rýnský revír, středoněmecký a lužický revír ve Spolkové republice Německo, polský revír Belchatów, a jiné revíry v Evropě i na Balkáně.
V činnosti společnosti významně pomáhá podpora Severočeských dolů a.s. Chomutov, VÚHU a.s. Most a dalších sponzorů.

Členové výboru

Předseda: Ing. Ladislav Vilímek
Místopředseda: Jaroslava Šťovíčková
Jednatel: Ing Ivan Bílý, Ph.D.
Ekonom: Ing. Zdenka Lazarová
Předseda kontrolní komise: Ing. Jarmila Suchardová
Organizační pracovník: Ing. Tomáš Růžička, Ph.D.
Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Graman, Ph.D.

 

kontakt s členskou základnou: Ing. Eliška Láníková
spolupráce se SHHS ČR, Těžební unií: Jaroslava Šťovíčková
zahraniční pracovní cesty: Ing. František Fraus CSc.
odborné semináře: Ing. Václav Novák
webové stránky HSPO: Ing. Petr Valvoda
webové stránky HSPO: Ing. Jaroslav Graman, Ph.D.